Tyto obchodní podmínky (dále také „OP“) upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z objednávky hmotného produktu (kniha) či digitálního produktu (tj. vzdělávací a informativní produkty virtuální povahy = elektronické knihy) přes webové rozhraní www.eliskamaixnerova.cz, uzavřené mezi zákazníkem = osoba starší 18ti let a Mgr. Eliška Maixnerová, IČO: 06250653, Oty Pavla 3, 106 00, Praha 10 (dále jen prodávající).

OP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než produkt koupíte. Prosím, přečtěte si OP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte nás ještě před objednáním produktu (kontaktní e-mailová adresa: sport@eliskamaixnerova.cz). Tím, že kliknete na tlačítko „Objednat“ nebo „Odeslat“ souhlasíte s OP a takovým průběhem obchodu a spolupráce, jaký zde popisuji.

SMLUVNÍ RÁMEC A PŘEDMĚT SMLOUVY
1.1. Smluvní rámec dohody mezi zákazníkem a prodávajícím tvoří (i) objednávka , (ii) tyto OP a (iii) popis produktu v katalogu prodávajícího (čímž se rozumí on-line verze nabídky na webových stránkách eliskamaixnerova.cz). Všechny tyto dokumenty jsou pro smluvní strany závazné. Ustanovení těchto OP se použijí i pro případ objednání určitého produktu pro třetí osobu (darovaní). Nebude-li uvedeno jinak, v případě produktů bude vlastníkem pouze zákazník, bez svolení šířit produkt dále bez vědomí prodávajícího.

1.2. Prodávající se na základě objednávky zavazuje zákazníkovi obstarat produkt uvedený na webových stránkách a to za podmínek a v souladu s objednávkou a těmito OP. Zákazník se zavazuje zaplatit pořadateli celou cenu produktu, případně další plnění, a to řádně a včas v souladu s objednávkou, těmito OP, a dodržet i své ostatní závazky a povinnosti vyplývající ze Smluvního rámce.

UZAVŘENÍ SMLOUVY
2.1. Smlouva dle objednávky se uzavírá elektronickou formou, když přijetí návrhu k uzavření smlouvy je ze strany prodávajícího zasláno druhé straně elektronickou formou na e-mail uvedený zákazníkem. Předložením návrhu na uzavření smlouvy se rozumí vyplnění příslušného objednávkového formuláře na webových stránkách eliskamaixnerova.cz nebo příslušenstvím objednávkového formuláře vytvořeného na jiné platformě.

2.2. Zákazník bezprostředně po uzavření smlouvy doloží prodávajícímu zaplacení ceny produktu (dle instrukce prodávajícího). Zaplacení ceny je podmínkou účinnosti smlouvy. Cena je zásadně stanovena ve výši dle nabídky, bez souhlasu prodávajícího není možné dodatečně požadovat poskytnutí slevy.

2.3. Zákazník potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s dokumenty tvořícími Smluvní rámec a souhlasí s nimi, a prohlašuje, že s nimi podrobně seznámil i případné další osoby, v jejichž prospěch smlouvu sjednává.

2.4. Pokud zákazník uzavírá smlouvy i za či ve prospěch třetích osob odpovídá prodávajícímu jako spoludlužník za splnění všech závazků těchto osob, včetně včasné úhrady ceny produktu a předání potřebných informací (potřebné osobní údaje, atd.).

PODROBNÉ POKYNY
3.1. Dokladem pro obdržení produktu (hmotného i digitálního) je doklad o zaplacení.

CENA hmotného a digitálního produktu a PLATBY
4.1. Cena hmotného nebo digitálního produktu je uvedena v prodejním katalogu prodávajícího, čímž je myšlen web eliskamaixnerova.cz, je stanovena smluvně a je součástí Smluvního rámce.

4.2. Cenu zákazník hradí přímo prodávajícímu bankovním převodem. Podrobné informace o způsobu platby jsou uvedeny v elektronickém potvrzení přijetí návrhu smlouvy.

ZMĚNA SMLOUVY

5.1. Pokud zákazník z jakýchkoli důvodů na své straně nevyužije zcela nebo zčásti hmotného či digitální produkty, na jejichž poskytnutí měl podle smlouvy právo, nezakládá taková skutečnost jakýkoli nárok na slevu z ceny hmotného nebo digitálních produktů.

5.2. V případě změny objednávky ze strany zákazníka je pořadatel oprávněn účtovat zákazníkovi manipulační poplatek 500 Kč za každou takto požadovanou změnu.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1. Zákazník i pořadatel může před zahájením akce od smlouvy odstoupit vždy.

6.2. Odstoupí-li od smlouvy zákazník z jiného důvodu, než pro porušení povinnosti prodávajícího, zaplatí prodávajícímu odstupné podle článku 8., a to za sebe i za každou jím přihlášenou osobu. Stejné odstupné zákazník zaplatí, odstoupí-li od smlouvy prodávající pro porušení povinnosti zákazníka. Za den odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka je považován den, kdy zákazník doručí prodávajícímu písemné oznámení o odstoupení od smlouvy.

Oznámení o odstoupení od smlouvy
Adresát (zde spotřebitel vloží jméno a příjmení, adresu a e-mailovou adresu):
Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)
Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů
Adresa spotřebitele/spotřebitelů
Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
Datum(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

6.3. Odešlete formulář prosím emailem na sport@eliskamaixnerova.cz spolu s uvedením čísla objednávky, jména a data nákupu.

ODSTUPNÉ

7.1. Pokud zákazník již na základě smlouvy provedl úhradu nebo její část a vzniklo právo na odstupné, budou vzájemné pohledávky započteny; prodávající případně zákazníkovi vrátí dosud zaplacenou úhradu sníženou o odstupné nebo zákazník neprodleně doplatí prodávajícímu rozdíl mezi odstupným a částkou, kterou dosud uhradil, podle toho která z pohledávek bude vyšší

Vyloučení odpovědnosti

8.1. Všechny produkty nabízené na eliskamaixnerova.cz slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti osobního rozvoje. Informace, které jsou zde zprostředkovávány, jsou pouze návody a doporučení. Jakkoliv odpovědnost za Váš úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praxi, za Vaše pocity, zdravotní stav a stavy, které můžete prožívat, je na Vás.

8.2. Rádi bychom Vás upozornili, že informace obsažené v digitálních produktech nemohou nahradit individuální konzultaci kvalifikovaného odborníka. Produkty mohou obsahovat informace o produktech a službách třetích osob a i tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k dané problematice.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Odkazy na články znamenají odkazy na články těchto OP, není-li uvedeno jinak.

9.2. V případě potřeby je správce (prodávající) oprávněn změnit tyto OP zveřejněním nového znění na svých webových stránkách. Takto změněné OP platí pro smlouvy uzavřené po zveřejnění nových OP.

9.3. Práva a povinnosti smluvních stran ve vztahu založeném smlouvou se řídí dokumenty tvořícími Smluvní rámec, zejména OP, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, a dalšími obecně závaznými právními předpisy, a to ve všech případech v účinném znění.

9.4. Případná neplatnost jednotlivých ustanovení těchto OP, nemá vliv na platnost ostatních ustanovení.

9.5. Smluvní strany prohlašují, že si tyto OP před uzavřením smlouvy přečetly, že odpovídají jejich vůli a že s obsahem těchto OP v plném rozsahu a bez výhrad souhlasí.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 01. 07. 2023.

Ochrana osobních údajů: zde